UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

用户信息

xay5421 Avatar

xay5421

Rating

2110

Email

xay5421@qq.com

QQ

2449670833

格言

「我是魔女教,大罪司教——」 「『怠惰』担当,名为……培提尔其乌斯・罗曼尼康帝!」

访问 xay5421 的博客

Rating 变化

AC 过的题目:共 88 道题