UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

用户信息

QAQAutoMaton Avatar

QAQAutoMaton

Rating

2128

Email

lk@qaq-am.com

QQ

Unfilled

格言

可以吃其它管理吗 | 我菜死了 | 写三题挂三题 | 我怎么进首页了 | 我怎么亲手送自己出首页

访问 QAQAutoMaton 的博客