UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

用户信息

zhengziqian25 Avatar

zhengziqian25

Rating

1289

Email

zhengziqian25@noj

QQ

Unfilled

格言

(⊙Д⊙)… (⊙w⊙)…

访问 zhengziqian25 的博客