UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 活跃用户

UOJ上的最新比赛及在此之前的3年内的所有比赛中,如果一个用户参加过其中任何一场比赛,则判定为活跃用户。

#1701: 20181gdgzoi236_lc

Rating: 1474

#1701: fengwu

Rating: 1474

#1701: zty111

Rating: 1474

#1704: AbnerShen

Rating: 1473

#1704: jiqimao

Rating: 1473

#1704: jrjyy

Rating: 1473

#1704: jz929

Rating: 1473

#1704: shancheng

Rating: 1473

#1704: VCLS01

Rating: 1473

#1704: xwg

Rating: 1473

#1704: zhangjianjunab

Rating: 1473

#1712: Black_Jack

Rating: 1472

#1712: hjh2797129499

Rating: 1472

#1712: neonail

Rating: 1472

#1715: Anakin

Rating: 1471

#1715: dsl2002

Rating: 1471
有个鸡贼在比赛时恶意走水,到大考时就考的超牛,这就是那个鸡贼的阴谋。

#1717: mzgwty

Rating: 1470

#1718: CTP_314

Rating: 1469

#1718: JTree

Rating: 1469

#1718: zhuochen

Rating: 1469

#1721: abcdhhhh

Rating: 1468

#1721: cola_without_ice

Rating: 1468

#1721: loster

Rating: 1468

#1721: ZPAYAUR

Rating: 1468

#1725: 214902592

Rating: 1467

#1725: explorerxx

Rating: 1467

#1725: ezoixx130

Rating: 1467

#1725: LASiTsukary

Rating: 1467
Let's Start again.

#1725: Made_in_Pan

Rating: 1467

#1730: Yezc

Rating: 1466
Hello the cruel world.

#1731: hsaih

Rating: 1465

#1731: isansm

Rating: 1465
答案是stupid

#1731: temp

Rating: 1465

#1731: Zhouxj

Rating: 1465

#1735: UOJ_Forever

Rating: 1464

#1735: Zhu_Xiangyu

Rating: 1464

#1737: 20203246

Rating: 1463

#1737: macesuted

Rating: 1463

#1737: NaOH_Frog

Rating: 1463

#1737: xiling

Rating: 1463

#1741: ArrogHie

Rating: 1462
lll

#1741: AThousandMoon

Rating: 1462

#1741: lipeiyuan

Rating: 1462

#1741: Quenching

Rating: 1462

#1741: realLHQing

Rating: 1462

#1741: yeah

Rating: 1462

#1747: SC_CZC

Rating: 1461

#1747: treasure

Rating: 1461

#1747: Typora

Rating: 1461

#1750: Froza_Ferrari

Rating: 1460
我这个人还有得救。

#1750: shurongwang

Rating: 1460
Change the boss of this Gym.

#1750: Stargazer

Rating: 1460
Pray to become starry sky

#1750: ymqOAO

Rating: 1460

#1754: ouuqqo

Rating: 1459

#1754: woshiSB_river

Rating: 1459

#1756: _rqy

Rating: 1458

#1756: Flying_Bird

Rating: 1458
是啊,我也想一直和你在一起啊

#1756: hasinele

Rating: 1458

#1759: BruceW_07

Rating: 1457

#1760: 64_icefish

Rating: 1456

#1760: ausdgfhai

Rating: 1456

#1760: Leaving

Rating: 1456

#1760: Zeardoe

Rating: 1456

#1764: Ezreal

Rating: 1454

#1764: fgfamy

Rating: 1454

#1764: Flamire

Rating: 1454

#1767: brz

Rating: 1453

#1767: J_B_Y

Rating: 1453

#1767: Land_ER

Rating: 1453

#1767: Su_Zipei

Rating: 1453

#1767: xiaodao

Rating: 1453

#1772: AnOldSaltedFish

Rating: 1452

#1772: chihik

Rating: 1452

#1774: luogu112275

Rating: 1451

#1774: maze

Rating: 1451
咕咕姬

#1776: myx12345

Rating: 1450

#1777: fengzixuan

Rating: 1449

#1777: zcyzcy

Rating: 1449

#1779: fengyuyue

Rating: 1448

#1779: jifbt

Rating: 1448

#1781: siegfried

Rating: 1447

#1782: cyn2006

Rating: 1446

#1782: Exusiai_

Rating: 1446

#1782: Lautisticyc

Rating: 1446

#1782: QAQ123

Rating: 1446

#1786: molingzhou

Rating: 1445
SDOI2023rp++!!!

#1787: April_lie

Rating: 1444

#1787: Komodo

Rating: 1444

#1789: 20230071

Rating: 1442

#1789: GaryZhong

Rating: 1442

#1789: rayluo

Rating: 1442

#1789: z23

Rating: 1442

#1793: gamegame

Rating: 1441

#1793: StandWithUkraine

Rating: 1441

#1795: chino

Rating: 1440

#1795: Danielzyc

Rating: 1440

#1795: lu_fish

Rating: 1440

#1795: MonkeyKing

Rating: 1440

#1795: Shawk

Rating: 1440

#1795: STUPID_JUSTIN

Rating: 1440
hehezhou NOI2021 AK 705pts 捧杯!!!