UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 活跃用户

UOJ上的最新比赛及在此之前的3年内的所有比赛中,如果一个用户参加过其中任何一场比赛,则判定为活跃用户。

#1092: ZhangRongxin

Rating: 1482

#1102: silly_1_2_3

Rating: 1481

#1102: Train_Driver

Rating: 1481

#1104: 2017huangzihao

Rating: 1480

#1104: ccw

Rating: 1480

#1106: sshadows

Rating: 1479

#1106: wwwasd

Rating: 1479

#1106: YLWang

Rating: 1479

#1106: zrt74

Rating: 1479

#1110: EXODUS

Rating: 1478

#1110: flame

Rating: 1478

#1110: Froggay

Rating: 1478

#1110: Hunter

Rating: 1478

#1110: jr_zlw

Rating: 1478

#1110: momoli

Rating: 1478

#1110: SS80194

Rating: 1478

#1117: Fanghan

Rating: 1477

#1117: hjxhjx

Rating: 1477

#1117: Mitsuha

Rating: 1477

#1117: moment_yz

Rating: 1477

#1117: yuannnnn

Rating: 1477

#1117: zhaohaikun

Rating: 1477
人生如此复杂,机会多得像稠密图。尽管我们走不了最短路,但图仍是连通图,TLE之前,没有一个节点叫失败

#1123: p31pr

Rating: 1476
这个PP就是逊

#1123: REM_001

Rating: 1476
Take me there

#1125: defkaeru

Rating: 1475

#1125: gtm1514

Rating: 1475
WRLDS.

#1125: hyh_ak_ioi

Rating: 1475

#1125: ShuYuMo

Rating: 1475

#1125: tiger2005

Rating: 1475

#1125: zzzx

Rating: 1475

#1131: 20181gdgzoi236_lc

Rating: 1474

#1131: fengwu

Rating: 1474

#1131: zty111

Rating: 1474

#1134: AbnerShen

Rating: 1473

#1134: jiqimao

Rating: 1473

#1134: jrjyy

Rating: 1473

#1134: jz929

Rating: 1473

#1134: shancheng

Rating: 1473

#1134: VCLS01

Rating: 1473

#1134: xwg

Rating: 1473

#1134: zhangjianjunab

Rating: 1473

#1142: Black_Jack

Rating: 1472

#1142: hjh2797129499

Rating: 1472

#1142: neonail

Rating: 1472

#1145: Anakin

Rating: 1471

#1145: dsl2002

Rating: 1471
有个鸡贼在比赛时恶意走水,到大考时就考的超牛,这就是那个鸡贼的阴谋。

#1145: QAQ123

Rating: 1471

#1148: mzgwty

Rating: 1470

#1148: zhiyangfan

Rating: 1470

#1150: CTP_314

Rating: 1469

#1150: JTree

Rating: 1469

#1150: zhuochen

Rating: 1469

#1153: abcdhhhh

Rating: 1468

#1153: cola_without_ice

Rating: 1468

#1153: loster

Rating: 1468

#1153: ZPAYAUR

Rating: 1468

#1157: 214902592

Rating: 1467

#1157: explorerxx

Rating: 1467

#1157: ezoixx130

Rating: 1467

#1157: LASiTsukary

Rating: 1467
Let's Start again.

#1157: Made_in_Pan

Rating: 1467

#1162: Yezc

Rating: 1466
Hello the cruel world.

#1163: baiABC

Rating: 1465

#1163: hsaih

Rating: 1465

#1163: isansm

Rating: 1465
答案是stupid

#1163: temp

Rating: 1465

#1163: Zhouxj

Rating: 1465

#1168: UOJ_Forever

Rating: 1464

#1168: Zhu_Xiangyu

Rating: 1464

#1170: 20203246

Rating: 1463

#1170: macesuted

Rating: 1463

#1170: NaOH_Frog

Rating: 1463

#1170: xiling

Rating: 1463

#1174: ArrogHie

Rating: 1462
lll

#1174: AThousandMoon

Rating: 1462

#1174: lipeiyuan

Rating: 1462

#1174: Quenching

Rating: 1462

#1174: realLHQing

Rating: 1462

#1174: yeah

Rating: 1462

#1180: SC_CZC

Rating: 1461

#1180: treasure

Rating: 1461

#1180: Typora

Rating: 1461

#1183: Froza_Ferrari

Rating: 1460
我这个人还有得救。

#1183: shurongwang

Rating: 1460
Change the boss of this Gym.

#1183: Stargazer

Rating: 1460
Pray to become starry sky

#1183: ymqOAO

Rating: 1460

#1187: ouuqqo

Rating: 1459

#1187: woshiSB_river

Rating: 1459

#1189: Flying_Bird

Rating: 1458
是啊,我也想一直和你在一起啊

#1189: hasinele

Rating: 1458

#1191: BruceW_07

Rating: 1457

#1192: 64_icefish

Rating: 1456

#1192: ausdgfhai

Rating: 1456

#1192: Leaving

Rating: 1456

#1195: Ezreal

Rating: 1454

#1195: fgfamy

Rating: 1454

#1197: brz

Rating: 1453

#1197: J_B_Y

Rating: 1453

#1197: Land_ER

Rating: 1453

#1197: Su_Zipei

Rating: 1453