UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 活跃用户

UOJ上的最新比赛及在此之前的3年内的所有比赛中,如果一个用户参加过其中任何一场比赛,则判定为活跃用户。

#1539: zhangrongjian

Rating: 1392

#1539: zhigeng

Rating: 1392

#1603: logfk

Rating: 1391

#1603: UperFicial

Rating: 1391

#1603: xyw

Rating: 1391

#1603: y0y68

Rating: 1391

#1607: demonlover923

Rating: 1390

#1607: gisfire

Rating: 1390

#1607: jlgxy

Rating: 1390

#1607: Kuriyama_Mirai

Rating: 1390

#1611: _Backl1ght

Rating: 1389

#1611: aaabcd

Rating: 1389

#1611: cqbzwzy

Rating: 1389

#1611: hmfzy

Rating: 1389

#1611: i_love_elegia

Rating: 1389

#1611: Kx217

Rating: 1389

#1611: liujinhan

Rating: 1389

#1611: Purple_wzy

Rating: 1389

#1611: qWq233

Rating: 1389

#1611: wenyingyin

Rating: 1389

#1611: World_Creater

Rating: 1389

#1611: ylz

Rating: 1389

#1611: zjh111111

Rating: 1389

#1624: blabadouble

Rating: 1388

#1624: leiyuanze

Rating: 1388

#1624: MuRongzhang

Rating: 1388

#1624: TKXZ133

Rating: 1388

#1628: xie_lzh

Rating: 1387

#1628: xuezhe

Rating: 1387
@little_sun 就是我们的红太阳!

#1630: swift_zym

Rating: 1386

#1630: zhanghaojie

Rating: 1386

#1632: Ghost_lzw

Rating: 1385

#1632: MistOne

Rating: 1385

#1632: RuSun

Rating: 1385
[博客](https://rusunoi.github.io)

#1632: windykey

Rating: 1385

#1636: _Varius

Rating: 1384

#1636: 2354660845

Rating: 1384

#1636: 5

Rating: 1384

#1636: command_block

Rating: 1384
我们会大梦一场,我们可能遍体鳞伤,但无论如何,我们总是保有希望。

#1636: David24

Rating: 1384
Wa ta shi ha zzt cha n ga su ki de su ne!

#1636: HMFS_

Rating: 1384

#1636: keygsg

Rating: 1384

#1636: MAOoo

Rating: 1384

#1636: Nerovex

Rating: 1384

#1636: NetherRC

Rating: 1384

#1636: not_zuxianyouming

Rating: 1384
@zuxianyouming 这里是学术博客,不是用来水的讨论。请不要污染uoj的环境,谢谢。

#1636: Orangecat

Rating: 1384

#1636: query_failed

Rating: 1384

#1636: Sapphire162

Rating: 1384

#1636: syz1203mm

Rating: 1384

#1651: diaodadejht

Rating: 1383

#1651: Jenikoc

Rating: 1383

#1653: CbrX

Rating: 1382

#1653: herunlong

Rating: 1382

#1655: a___

Rating: 1381

#1655: Acrobat

Rating: 1381

#1655: heart

Rating: 1381

#1655: HYDcn666

Rating: 1381

#1655: lpz2020

Rating: 1381

#1655: syzf2222

Rating: 1381
你看起来真好笑。

#1661: _11

Rating: 1380
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

#1661: 0x3b800001

Rating: 1380

#1661: 6water6

Rating: 1380

#1661: acomty

Rating: 1380

#1661: Aleksee

Rating: 1380

#1661: baiABC

Rating: 1380

#1661: baoyangawa

Rating: 1380

#1661: Bazoka13

Rating: 1380

#1661: bs_commander

Rating: 1380
裸奔

#1661: Chaos1018

Rating: 1380

#1661: cq_irritater

Rating: 1380

#1661: dongsongshou

Rating: 1380

#1661: dsn20051209

Rating: 1380

#1661: Evan_Liu

Rating: 1380

#1661: Freya

Rating: 1380

#1661: henhao

Rating: 1380

#1661: HGENDAS

Rating: 1380
gege

#1661: him

Rating: 1380
一秒一卡,十分潇洒,五步一停,摆个造型,一心等待,缓冲失败,闪退黑屏,无奈失灵,关机重启,还是不行!

#1661: HQLF

Rating: 1380

#1661: i_fe_noiwc

Rating: 1380

#1661: isxxjy

Rating: 1380

#1661: Jacky0425

Rating: 1380

#1661: joww

Rating: 1380

#1661: juruoshellsoup

Rating: 1380

#1661: kaxaw

Rating: 1380

#1661: Kowngx

Rating: 1380

#1661: LitDarkness

Rating: 1380

#1661: lynwbs

Rating: 1380

#1661: Lyrically_qwq

Rating: 1380

#1661: lzrqwq

Rating: 1380

#1661: March_April

Rating: 1380

#1661: masterhuang

Rating: 1380

#1661: Maverik

Rating: 1380

#1661: MCPlayer542

Rating: 1380

#1661: meiyoukbdenanren

Rating: 1380

#1661: mememe

Rating: 1380

#1661: neetman

Rating: 1380

#1661: newbielfh

Rating: 1380

#1661: nuo0930

Rating: 1380
亦余心之所善兮,虽九死其犹未悔

#1661: operator_

Rating: 1380