UOJ Logo Universal Online Judge

UOJ

比赛排行榜 活跃用户

UOJ上的最新比赛及在此之前的3年内的所有比赛中,如果一个用户参加过其中任何一场比赛,则判定为活跃用户。

#717: zhy12138

Rating: 1500

#717: zyxxx

Rating: 1500

#717: zzy2333

Rating: 1500

#1604: Acc_Robin

Rating: 1499
这个人很懒,阿巴阿巴

#1604: mocania

Rating: 1499

#1604: ta3b

Rating: 1499

#1604: tuihuademing

Rating: 1499

#1608: donghanwen

Rating: 1498

#1608: mathematician

Rating: 1498

#1608: Refined_heart

Rating: 1498

#1608: Ufowoqqqo

Rating: 1498

#1612: yujia

Rating: 1497

#1612: YunQian

Rating: 1497

#1612: zj713300

Rating: 1497
SN-沃若

#1615: 5418

Rating: 1496

#1615: hwx0013

Rating: 1496

#1615: RingweEH

Rating: 1496
Amaurëa.

#1615: se234x

Rating: 1496

#1619: B00m

Rating: 1495

#1620: duyi

Rating: 1494

#1620: maruize

Rating: 1494

#1620: Mital

Rating: 1494

#1620: stbuns

Rating: 1494

#1620: wh2005

Rating: 1494

#1625: Displace

Rating: 1493

#1625: Vareal

Rating: 1493

#1625: xht

Rating: 1493
愿,自己不再辜负自己,奇迹不再辜负奇迹。

#1628: neal2020

Rating: 1492

#1628: Peppa__Pig

Rating: 1492

#1628: Tweetuzki

Rating: 1492

#1631: Ayling2

Rating: 1491

#1631: chdy

Rating: 1491

#1631: Grandpa

Rating: 1491

#1631: xie_lzh

Rating: 1491

#1635: AntiLeaf

Rating: 1490
好想进首页呜呜呜

#1635: psc233

Rating: 1490
AFO

#1637: bmhkhtj

Rating: 1489

#1637: ezuyz

Rating: 1489

#1637: feicheng_

Rating: 1489

#1637: YDykjjj

Rating: 1489

#1641: 2017wangyuda

Rating: 1488

#1641: hs_black

Rating: 1488
梦想:akUOJ(大雾

#1641: Null_Pointer

Rating: 1488

#1644: chennengkuan

Rating: 1487
中国科学院院士(

#1644: LHF

Rating: 1487

#1644: Mr_Wu

Rating: 1487

#1647: 01191020csl

Rating: 1486

#1647: hhhh531889330

Rating: 1486

#1647: illusory_hsorz

Rating: 1486
Orz hs

#1647: Swalknock

Rating: 1486

#1651: 1124828077

Rating: 1485

#1651: Acfboy

Rating: 1485

#1651: Gauss0320

Rating: 1485

#1651: mad0g4

Rating: 1485

#1651: zyfLJC00101

Rating: 1485

#1656: aztl

Rating: 1484

#1656: Miemeng

Rating: 1484
………………

#1658: C20191629

Rating: 1483
挑兮达兮,在城阙兮。一日不见,如三月兮。

#1658: heart

Rating: 1483

#1658: Muel_imj

Rating: 1483

#1661: It5t

Rating: 1482
Just enjoy it.

#1661: jiangtaizhe001

Rating: 1482

#1661: Kewth

Rating: 1482
rating 乃身外之物。

#1661: Kwords

Rating: 1482

#1661: MInamoto

Rating: 1482

#1661: Shallow_sing

Rating: 1482

#1661: stacks

Rating: 1482

#1661: TheSure

Rating: 1482

#1661: WZSLYF

Rating: 1482

#1661: ZhangRongxin

Rating: 1482

#1671: silly_1_2_3

Rating: 1481

#1671: Train_Driver

Rating: 1481

#1673: 2017huangzihao

Rating: 1480

#1673: ccw

Rating: 1480

#1673: Ignotus

Rating: 1480
希望是附丽于存在的,有存在,便有希望,有希望,便是光明。

#1676: sshadows

Rating: 1479

#1676: wwwasd

Rating: 1479

#1676: YLWang

Rating: 1479

#1676: zrt74

Rating: 1479

#1680: EXODUS

Rating: 1478

#1680: flame

Rating: 1478

#1680: Froggay

Rating: 1478

#1680: Hunter

Rating: 1478

#1680: jr_zlw

Rating: 1478

#1680: momoli

Rating: 1478

#1680: SS80194

Rating: 1478

#1687: Fanghan

Rating: 1477

#1687: hjxhjx

Rating: 1477

#1687: Mitsuha

Rating: 1477

#1687: moment_yz

Rating: 1477

#1687: yuannnnn

Rating: 1477

#1687: zhaohaikun

Rating: 1477
人生如此复杂,机会多得像稠密图。尽管我们走不了最短路,但图仍是连通图,TLE之前,没有一个节点叫失败

#1693: p31pr

Rating: 1476
这个PP就是逊

#1693: REM_001

Rating: 1476
Take me there

#1695: defkaeru

Rating: 1475

#1695: gtm1514

Rating: 1475
WRLDS.

#1695: hyh_ak_ioi

Rating: 1475

#1695: ShuYuMo

Rating: 1475

#1695: tiger2005

Rating: 1475

#1695: zzzx

Rating: 1475